Algemene voorwaarden


Dit document/ PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties, wordt niet verstrekt ten behoeve van een specifiek doel en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies, gebruik ervan is voor eigen rekening en risico. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie/dit document/deze tool vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in dit document/ PwC Fiscaal Portaal Gemeenten vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V., aan haar gelieerde ondernemingen, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, en wijzen zij iedere verantwoordelijkheid af, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in dit document/ PwC Fiscaal Portaal Gemeenten vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt.